اسب را ببر اصل را نبر...

می گویند:
اسب سواری ، مرد افلیجی را سر راه خود دید که از او کمک می خواست .
مرد سوار دلش به حال او سوخت ، از اسب پیاده شد او را از جا بلند کرد وبر روی اسب گذاشت..... تا او را به مقصد برساند!
مرد افلیج که اکنون خودرا سوار بر اسب میدید دهنه ی اسب را کشید و گفت :
اسب را بردم ......
....و با اسب گریخت!
پیش از آنکه دور شود صاحب اسب داد زد :
"تو تنها اسب را نبردی ، جوانمردی را هم بردی!
اسب مال تو ؛ اما گوش کن ببین چه می گویم ....."
مرد افلیج اسب را نگه داشت ، مرد سوار گفت : "هرگز به هیچ کس نگو چگونه اسب را به دست آوردی!"
می ترسم که دیگر "هیچ سواری" به پیاده ای رحم نکند!


منبع این نوشته : منبع
سوار

دانلود سرود اسلامی:دریافت
عنوان: أنا الفقیر
حجم: ۶.۲ مگابایت
توضیحات: بدون موسیقی-به زبان عربی


منبع این نوشته : منبع

ویدیو نشید اسلامی:دریافت
عنوان: نور دربی
حجم: ۲۰.۸ مگابایت
مدت زمان: ۴ دقیقه ۴ ثانیه 
توضیحات: عبدالمجید فوزان - بدون موسیقی


منبع این نوشته : منبع

عکس نوشته های اسلامی:


دریافت عکس نوشته
حجم: ۱۸۶ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۱۸۴ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۱۸۵ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۱۸۶ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۹۵.۷ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۴۷.۶ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۵۷.۳ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۹۰.۳ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۶۴.۴ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۱۱۳ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۳۵.۴ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۱۶۶ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۸۳.۷ کیلوبایتدریافت عکس نوشته
حجم: ۱۷۰ کیلوبایت


منبع این نوشته : منبع
کیلوبایت ,عنوشتهحجم ,دریافت ,دریافت عنوشتهحجم ,کیلوبایت دریافت ,کیلوبایت دریافت عنوشتهحجم

اذکار صبح و شام بصورت mp3:

 • اذکار هنگام بیدار شدن از خواب:


دریافت
حجم: ۱.۰۲ مگابایت


 • اذکار صبح:


دریافت
حجم: ۹.۷ مگابایت


 • اذکار شامگاهی:


دریافت
حجم: ۹.۶ مگابایت


 • اذکار صبح و شام در یک فایل:


دریافت
حجم: ۲.۷ مگابایت


 • اذکار خواب:


دریافت
حجم: ۴.۸۴ مگابایت


منبع این نوشته : منبع
فایل ,اذکار ,قابلیت ,فراهم ,مرورگرتان ,ممکن ,param name ,آورد param ,فراهم آورد ,توسط پلاگین ,name autostart ,value false دریافتحجم ,autostart value false ,name autostart value ,خواب م

دانلود اذان mp3:

 • اذان شماره ۱


دریافت
حجم: ۳.۶۱ مگابایت


 • اذان شماره ۲


دریافت
حجم: ۱.۰۷ مگابایت


 • اذان شماره ۳


دریافت
حجم: ۱.۱۴ مگابایت


 • اذان شماره ۴


دریافت
حجم: ۱.۴۶ مگابایت


 • اذان شماره ۵


دریافت
حجم: ۱.۲۴ مگابایت


 • اذان شماره ۶


دریافت
حجم: ۱.۷۳ مگابایت


 • اذان شماره ۷


دریافت
حجم: ۱.۸۴ مگابایت


منبع این نوشته : منبع
فایل ,اذان ,فراهم ,قابلیت ,پلاگین ,مرورگرتان ,آورد param ,فراهم آورد ,توسط پلاگین ,param name ,name autostart ,value false دریافتحجم ,autostart value false ,name autostart value

عکس نوشته اسلامی:


دریافت
حجم: ۸۴.۴ کیلوبایتدریافت
حجم: ۲۸۰ کیلوبایتدریافت
حجم: ۱۸۹ کیلوبایتدریافت
حجم: ۱۰۰ کیلوبایتدریافت
حجم: ۱۳۱ کیلوبایتدریافت
حجم: ۹۵.۸ کیلوبایتدریافت
حجم: ۱۵۸ کیلوبایتدریافت
حجم: ۵۱ کیلوبایتدریافت
حجم: ۸۶.۸ کیلوبایتدریافت
حجم: ۴۰.۱ کیلوبایت


منبع این نوشته : منبع
کیلوبایت ,دریافتحجم ,کیلوبایت دریافتحجم